Kết quả lựa chọn nhà thầu Dự án Vành Đai 3 đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1

Kết quả lựa chọn nhà thầu Dự án Vành Đai 3 đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1

 

QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 6B: Tư vấn giám sát thi công xây dựng cho Dự án thành phần 1A, Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 56/2010/NĐ-CP ngày 25/5/2020 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay tru đãi của nhà tài trợ nước ngoài; số 06/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, số 10/2001/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2001/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án thành phần 1A thuộc Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh sử dụng vốn vay tru đãi của Chính phủ Hàn Quốc,

Căn cứ Hiệp định vay vốn số VNM-58 ký ngày 19/5/2020 giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (thông qua Bộ Tài chính) và Chính phủ Hàn Quốc (thông qua Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc – KeximBank, cơ quan được Chính phủ Hàn Quốc giao điều hành và quản lý Quỹ hợp tác phát triển kinh tế – EDCF);

Căn cứ Biên bản thảo luận (MOD) ký ngày 22/10/2015 giữa Đoàn thẩm định của EDCF và đại diện các cơ quan của Chính phủ Việt Nam về thẩm định Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch;

Căn cứ Quyết định số 497/QĐ-BGTVT ngày 19/02/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh; | Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-BGTVT ngày 12/02/2010 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh Dự án thành phần 1A, Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1007/QĐ-BGTVT ngày 02/6/2021 và số 1843/QĐBGTVT ngày 21/10/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Dự án thành phần 1A, Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh; | Căn cứ Quyết định số 1565/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc chấp thuận đề cương nhiệm vụ và phê duyệt dự toán chi phí Gói thầu 6B: Tư vấn giám sát thi công xây dựng cho Dự án thành phần 1A, Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công thư số VNM-58/21-2611 ngày 24/9/2011 của Nhà tài trợ EDCF chấp thuận danh sách ngắn tư vấn Gói thầu 6B: Tư vấn giám sát thi công xây dựng cho Dự án thành phần 1A, Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh; | Căn cứ Quyết định số 1757/QĐ-BGTVT ngày 05/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ mời quan tâm Gói thầu 6B: Tư vấn giám sát thi công xây dựng cho Dự án thành phần 1A, Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công thư số VNM-58/21-2452 ngày 06/9/2021, số VNM-58/21-2668 ngày 28/9/2021 và số VNM-58/21-2814 ngày 13/10/2011 của Nhà tài trợ EDCF chấp thuận Hồ sơ mời thầu Gói thầu 6B: Tư vấn giám sát thi công xây dựng cho Dự án thành phần 1A, Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh; | Căn cứ Quyết định số 1843/QĐ-BGTVT ngày 21/10/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu 6B: Tư vấn giám sát thi công xây dựng cho Dự án thành phần 1A, Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công thư số VNM-58/22-809 ngày 22/3/2022 của Nhà tài trợ EDCF chấp thuận kết quả đánh giá Hồ sơ Đề xuất kỹ thuật Gói thầu 6B: Tư vấn giám sát thi công xây dựng cho Dự án thành phần 14, Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh,

Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-BGTVT ngày 28/3/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu 6B: Tư vấn giám sát thi công xây dựng cho Dự án thành phần 1A, Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tại Tờ trình số 989/PMUMTKHTH ngày 04/4/2022 trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 6B nêu trên;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 135/COLXD-PCĐT ngày 08/4/2012 của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông; Theo đề nghị của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông.

QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chấp thuận theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 6B: Tư vấn giám sát thi công xây dựng cho Dự án thành phần 1A, Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh như sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Joint Venture of Sambo Engineering Co., Ltd., Kunhwa Engineering & Consulting Co., Ltd., Jinwoo Engineering Korea Co., Ltd.

– Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT (10%) và dự phòng): 6.354.496.500 KRW và 42.032.496.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, ba trăm năm mươi bốn triệu, bốn trăm chín mươi sáu nghìn, năm trăm Korea Won và Bốn mươi hai tỷ, không trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm chín mươi sáu nghìn đồng).

– Loại hợp đồng: Hợp đồng theo thời gian.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công gói thầu xây lắp dự kiến 36 tháng) và huy động không liên tục trong giai đoạn bảo hành.

– Nguồn vốn: Vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Điều 2. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận có trách nhiệm:

  1. Căn cứ các ý kiến thẩm định của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông tại Báo cáo thẩm định số 135/CQLXD-PCĐT ngày 08/4/2022 và quy định của Hồ sơ mời thầu, khẩn trương thực hiện các thủ tục để hoàn thiện và ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu, đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Nhà tài trợ và quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng.
  2. Tổ chức, triển khai thực hiện công tác huy động nhân sự tư vấn và quản lý hợp đồng, tiến độ, chất lượng công việc đảm bảo phù hợp theo quy định và đáp ứng tiến độ thực hiện Dự án.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Hợp tác quốc tế, Khoa học – Công nghệ; Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông; Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định này để triển khai thực hiện./..

Văn bản từ Bộ GTVT

Qúy khách có nhu cầu tìm hiểu đất khu vực đường Vành Đai 3 Nhơn Trạch vui lòng liên hệ
Hotline: 0937.803.800
Xem thêm đất Vành Đai 3 chính chủ gửi bán : bandatnhontrach.com.vn
Địa chỉ: xã Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
5/5 - (2 bình chọn)

MUA BÁN NHÀ ĐẤT NHƠN TRẠCH

Điện thoại: 0937.803.800

Địa chỉ: Lý Thái Tổ, xã Đại Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai